ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)

  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนสำหรับผู้บริหาร

แบบฟอร์มใบลาสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มใบลาสำหรับไปต่างประเทศ

 ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศ

แบบฟอร์มใบลาใบลาออก