ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดวันทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550

  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนสำหรับผู้บริหาร

แบบฟอร์มใบลาสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มใบลาสำหรับไปต่างประเทศ

 ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศ

แบบฟอร์มใบลาใบลาออก

มอบหมายงาน