สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

 

ดร.ปรียานุช ดวงละออ

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

อาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี

อาจารย์

อาจารย์ฐิตา ยอดสวัสดิ์

อาจารย์

อาจารย์ดารีนา ใจเสรี

อาจารย์