สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

รศ. ดร.สุมาลี นันทศิริพล

อาจารย์

อ.วิมล ยันตะ

อาจารย์

MR.Eugene D. Kilayco

อาจารย์ชาวต่างประเทศ