สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล

อาจารย์

อาจารย์วิมล ยันตะ

อาจารย์

อาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี

อาจารย์