สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

ดร.ปรียานุช ดวงละออ

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล

อาจารย์

อาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี

อาจารย์