สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

ดร.ปรียานุช ดวงละออ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

รศ.ดร.สุมาลี นันทศิริพล

อาจารย์

อาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี

อาจารย์

อาจารย์ฐิตา ยอดสวัสดิ์

อาจารย์

อาจารย์ดารีนา ใจเสรี

อาจารย์