KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเอกสาร การเขียนโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อเสนอแนะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ประชุมบุคลากรเพื่อการวางแผนการเรียน – การสอน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

KM การวางแผนกาารเรียนการสอน 7 เมษายน 2563เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ช่องทางการของการของบวิจัยและการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสาร การบรรยาย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย PDF

  ดาวน์โหลดเอกสาร การบรรยาย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย PPTX