KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) คือ การรวบรวมสร้างจัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ และปัญญา ในที่สุด โดยในได้จัดทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน

  1. การเรียนการสอน
  2. การวิจัย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการเขียนตำรา ที่ได้สรุปองค์ความรู้ไว้ดังแสดงด้านล่าง 

แผน KM ประจำปีการศึกษา 2562

การเรียนรู้แลกด้าน KM การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสาร การเขียนโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อเสนอแนะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ประชุมบุคลากรเพื่อการวางแผนการเรียน – การสอน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

KM การวางแผนกาารเรียนการสอน 7 เมษายน 2563เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ช่องทางการของการของบวิจัยและการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสาร การบรรยาย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย PDF

  ดาวน์โหลดเอกสาร การบรรยาย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย PPTX