การวางแผนการเรียน – การสอน ให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ

นวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ผู้บริหารพร้อมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมออนไลน์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน – การสอน ให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ หลังการเกิดการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 เพื่อความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย