Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ในวันพฤหั …

Continue reading

Continue reading

โครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ จากเครื่องสู่ผู้บริการด้วยมือ

โครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ จากเครื่องส …

Continue reading

Continue reading

ประชุมการเตรียมความพร้อมกระบวนการให้การรับรององค์กรฯ ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน (สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร)

ประชุมการเตรียมความพร้อมกระบวนการให้การรับรององค์กรฯ ที …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) คุณวุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภาย …

Continue reading

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ในวัน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) คุณวุฒิปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ …

Continue reading

Continue reading