Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( รอบที่ 5 ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( รอบที่ 5 ) …

Continue reading

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 4) เพิ่มเติม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading

เส้นทางการศึกษา… สู่อาชีพที่ใช่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)

เส้นทางการศึกษา… สู่อาชีพที่ใช่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศา …

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ด้านการเรียนการสอน : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการและการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒ …

Continue reading

Continue reading

เส้นทางการศึกษา… สู่อาชีพที่ใช่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)

เส้นทางการศึกษา… สู่อาชีพที่ใช่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 4) ประจำปีการศึกษา 2565

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อร …

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ …

Continue reading

Continue reading

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 3) เพิ่มเติม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading