เจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวราตรี  โคตรหา 

 

นักวิชาการศึกษาด้านงานวิชาการและวิจัย

างสาวกรวิการ์ แสนหาญ   นางสาวณัฐพร  จันทร์ดี 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศาชล เพชรพิทักษ์ชน นางสาวสิริจันทร์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

นักวิชาการศึกษาด้านงานกิจการนักศึกษา

นางสาวญาณิศา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา