เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานบริหารทั่วไป)
นางสาวราตรี  โคตรหา 
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานวิชาการและวิจัย)
ว่าที่รต.ญ นิศาชล เพชรพิทักษ์ชน นายธนวิชญ์ คุ้มภัย
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)
นางสาวณัฐพร จันทร์ดี นางสาวสิริจันทร์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (งานกิจการนักศึกษา)
นส.ญาณิศา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา