นางสาวราตรี โคตรหา

นางสาวราตรี  โคตรหา

Ms.Ratri Kordha

ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล : ruifang88yui@gmail.com

                                                                                ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ

  • ศศ.บ. ภาษาจีน
ปี พ.ศ. ที่จบ

  • 2554
ชื่อสถานศึกษา 

  • มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ