บุคลากร

คณาจารย์
ผศ. ดร.สมพร สุขะ ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ 
อ.สันติ รัตนวีรนนท์ 

ร.กิติยา สุเหม 

ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย

ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล 

อ.เพชรพงศ์ สุทธิพงศ์  ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง  อ.นีรนารา ดิษฐาภรณ์
 อ. พิมลนาฏ  วิธุรัติ  ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ  ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ 
 

     

ดร. มนตรี  ฉายสว่าง 

เจ้าหน้าที่

นางวนิดา เนตรทัศน์ 

นางสาวราตรี  โคตรหา      

นางสาวกรวิการ์ แสนหาญ 

                                                              

               นางสาวณัฐพร จันทร์ดี                นางสาวญาณิศา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา