บุคลากร

ทีมผู้บริหาร 
ผศ.ดร.ชัยชนะ ใจบุญ ร.กิติยา สุเหม   ผศ.ดร.ไชยยันต์ โอรส 
ดร.ยุทธนา วรวุธ  ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย 
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง  ร.กิติยา สุเหม  ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ 
อาจารย์พิมลนาฏ  วิธุรัติ  อาจารย์เพชรพงศ์  สุทธิพงศ์  ผศ.ดร. มนตรี  ฉายสว่าง 
อาจารย์ปวัตร จันทร์ลาด 
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม
ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล   ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย  ผศ.ดร.อุทุมพร สมพงษ์ 
ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ  ดร.จารุพัฒน์ าญจนรงค์ 
คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
ดร.ปรียานุช ดวงละออ  อาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี 
อาจารย์ฐิตา ยอดสวัสดิ์ 
 

 

อาจารย์ดารีนา ใจเสรี 
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ดร.ช่อทิพย์ ศิวพรอนันต์  ดร.สมใจ สืบเสาะ อาจารย์อังคณา ชัยเดชโกสิน
อาจารย์ญาณิศ เกิดพันธุ์  ดร.ประไพรัตน์ จันฤาชัย  ดร.เพ็ญพร นิ่มนวล
ดร.สุรชัย เพ่งมานะยล ผศ.ดร.รังสรรค์ ร่วมนิคม ดร.อุทัย คำรักษา
อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  จังพานิช ดร.ทศพร คำดวง
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
นางสาวราตรี โคตรหา ว่าที่รต.ญ นิศาชล เพชรพิทักษ์ชน นส.ญาณิศา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายธนวิชญ์ คุ้มภัย นางสาวณัฐพร จันทร์ดี นางสาวสิริจันทร์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์