บุคลากร

ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์
ผศ. ดร.ชัยชนะ ใจบุญ ☜ ผศ.ดร.ไชยยันต์ โอรส  ร.กิติยา สุเหม  

ดร.ยุทธนา วรวุธ  ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์  ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย 
ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง  อาจารย์เพชรพงศ์  สุทธิพงศ์  อาจารย์พิมลนาฏ  วิธุรัติ 
ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล   ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ  ดร.จารุพัฒน์ าญจนรงค์ 
 

รศ.ดร.สุมาลี นันทศิริพล   ผศ.ดร. มนตรี  ฉายสว่าง  อาจารย์ปวัตร จันทร์ลาด
 

 

 

 
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
 

 

 

 

 

 

 

                                                              
นางสาวราตรี  โคตรหา    นางสาวกรวิการ์ แสนหาญ  นางสาวณัฐพร จันทร์ดี   

 

 

นส.ญาณิศา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ว่าที่รต.หญิง นิศาชล เพชรพิทักษ์ชน นส.สิริจันทร์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์