บุคลากร

ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์

ผศ. ดร.สมพร สุขะ

ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์

ร.กิติยา สุเหม  

ผศ.ดร.สุมาลี นันทศิริพล 

ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย

ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง  

ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล 

อ.เพชรพงศ์ สุทธิพงศ์

อ.นีรนารา ดิษฐาภรณ์

 

อาจารย์พิมลนาฏ  วิธุรัติ

ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ

ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์

ดร. มนตรี  ฉายสว่าง

อาจารย์วิมล ยันตะ

 

เจ้าหน้าที่

นางวนิดา เนตรทัศน์ 

นางสาวราตรี  โคตรหา      

นางสาวกรวิการ์ แสนหาญ

                                                              

นางสาวณัฐพร จันทร์ดี     

นส.ญาณิศา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา