บุคลากร

คณาจารย์
ผศ. ดร.สมพร สุขะ อ.วิลาวัณย์ นวลศรี 
ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ 

อ.สันติ รัตนวีรนนท์ 

ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย

ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล 

ร.กิติยา สุเหม 
อ.เพชรพงศ์ สุทธิพงศ์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง 
 

 

ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์  อ.นีรนารา ดิษฐาภรณ์
       

        อ. พิมลนาฏ  วิธุรัติ

ดร. มนตรี  ฉายสว่าง 

เจ้าหน้าที่

นางวนิดา เนตรทัศน์         นางสาวราตรี  โคตรหา                                                            
นางสาวกรวิการ์ แสนหาญ

               นางสาวณัฐพร จันทร์ดี                นางสาวญาณิศา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา