บุคลากร

ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์
ผศ. ดร.ชัยชนะ ใจบุญ ☜ ผศ.ดร.ไชยยันต์ โอรส  ร.กิติยา สุเหม  
ดร.ยุทธนา วรวุธ  ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย  ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง 
ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์  อาจารย์เพชรพงศ์  สุทธิพงศ์  อาจารย์พิมลนาฏ  วิธุรัติ 
ผศ.ดร. มนตรี  ฉายสว่าง  อาจารย์ปวัตร จันทร์ลาด  ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล  
ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ  ดร.จารุพัฒน์ าญจนรงค์  ดร.ปรียานุช ดวงละออ ☜
 

 

 

รศ.ดร.สุมาลี นันทศิริพล    อาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี อาจารย์ฐิตา ยอดสวัสดิ์ ☜ 
อาจารย์ดารีนา ใจเสรี
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
 

 

 

 

 

 

 

                                     
นางสาวราตรี  โคตรหา    นางสาวกรวิการ์ แสนหาญ  นางสาวณัฐพร จันทร์ดี   

 

 

นส.ญาณิศา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ว่าที่รต.หญิง นิศาชล เพชรพิทักษ์ชน นส.สิริจันทร์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์