บุคลากร

ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์

ผศ. ดร.สมพร สุขะ

ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์

ร.กิติยา สุเหม  

รศ.ดร.สุมาลี นันทศิริพล 

ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย

ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง  

ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล 

อ.เพชรพงศ์ สุทธิพงศ์

อ.นีรนารา ดิษฐาภรณ์

 

อาจารย์พิมลนาฏ  วิธุรัติ

ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ

ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์

ดร. มนตรี  ฉายสว่าง

อาจารย์วิมล ยันตะ

 

MR.Eugene D. Kilayco

 

เจ้าหน้าที่

นางวนิดา เนตรทัศน์ 

นางสาวราตรี  โคตรหา      

นางสาวกรวิการ์ แสนหาญ

                                                              

นางสาวณัฐพร จันทร์ดี     

นส.ญาณิศา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา