เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

🎉🎉สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้
📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍃สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
🌭สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน
https://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8 หรือ Scan QR Code

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://sci.rmutr.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-4416000 ต่อ 2630

 

 

โครงการพัฒนาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2565
          ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นำโดย ดร.ยุทธนา วรวุธ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสรรหาผู้นำนักศึกษามารับผิดชอบการบริหารงานกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะ ฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

Continue reading

ขอขยายกำหนดเวลาในการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโท

ขอขยายกำหนดเวลาในการรับสมัครฯ ดังกล่าวข้างต้นออกไปจนถึง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนน้อย โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกำหนดวันสอบ
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๘ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ ๙๖ หมูที่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม และเว็บไซต์ http://sci.rmutr.ac.th/

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที คลิก

 

 

Continue reading

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะฯ ร่วมทดสอบรสชาติอาหาร จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ โดยมี ดร.กิตติยา สุเหม และ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร เป็นผู้ควบคุมการแปรรูปวัตถุดิบจากชุมชนต้นแบบโดยมหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบวัตถุดิบเพื่อแปรรูป 4 ชนิด ได้แก่ แพะ ไก่ประดู่หางดำ มะพร้าวน้ำหอม และข้าวอินทรีย์ ซึ่งได้แปรรูปอาหารเป็น ไส้กรอก เจลลี่ เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวมีผู้รับผิดชอบคือ ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี ผู้ประสานงานโครงการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมทดสอบรสชาติอาหาร ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

🎉🎉สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้
📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍃สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
🌭สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน
https://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8 หรือ Scan QR Code

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ แปรรูปอาหารจากวัตถุดิบ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ แปรรูปอาหารจากวัตถุดิบ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
#ไส้กรอกแพะ(ปัตตานี) 🐐🌭🫕

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL

โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL
ในวันพฤหัสบดีที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 (26606) ซึ่งผลการประเมินพบว่าห้องปฏิบัติการสามารถพัฒนายกระดับความปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง

Continue reading

การประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2564

การประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2564
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรในคณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2564 ซึ่งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 (26606) ได้เข้าร่วมการนำเสนอแบบปากเปล่า การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการดีเด่น ณ ห้องแคทลียา โรงแรม รามาการ์เด้นส์

Continue reading