ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดดังต่อไปนี้

Continue reading

ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

       ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขา จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการแปรรูปผักและผลไม้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ณ บริษัทไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

Continue reading

ศึกษาดูงาน ณ โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ จังหวัดเพชรบุรี

ศึกษาดูงาน ณ โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ จังหวัดเพชรบุรี
        ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขา จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร และรายวิชาการประกอบขนมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตขนมหวานตามมาตรฐานสากลและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ณ โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ จังหวัดเพชรบุรี

Continue reading

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”15 กันยายน 2566

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”15 กันยายน 2566

      ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฯ ร่วมโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”15 กันยายน เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2566

      ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ ในด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดการเรียนการสอน แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 26803 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Continue reading

ประชุมแผนการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาสู่เส้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

ประชุมแผนการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาสู่เส้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

       ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมแผนการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาสู่เส้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการแนะแนวและประชาสัมพันธ์คณะ และเพื่อให้การจัดการด้านโครงการกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 26803 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Continue reading

RMUTR Innovator’s & Entrepreneur’s Day

RMUTR Innovator’s & Entrepreneur’s Day

    ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในคณะฯ เข้าร่วมโครงการ RMUTR Innovator’s & Entrepreneur’s Day วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีจัดการแสดงผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ให้กับนวัตกรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์กับชุมชน สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 1,500 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

ศึกษาดูงาน ณ Milk museum by CP meiji จ.สระบุรี

ศึกษาดูงาน ณ Milk museum by CP meiji จ.สระบุรี

      ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขา จัดโครงการศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาสู่สังคมประกอบการ ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ และการควบคุมคุณภาพ ณ Milk museum by CP meiji จ.สระบุรี

Continue reading

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 12 เดือน)

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 12 เดือน)

      ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.กิติยา สุเหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะ ฯ เข้ารับการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 12 เดือน) โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานประกันคุณภาพและผู้ทรงคุณวุฒิโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ดร.ทอปัด วงษาลังกา ดร.ปวริศร์ มาเกิด อาจารย์วุฒิไกร บัวแก้ว และอาจารย์พสชนันท์ บุญช่วย เป็นกรรมการผู้ตรวจประเมิน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำแนวทาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
3 สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสมัครเรียน https://forms.gle/E9Z54oAMbfPixg4dA
โทร 02-441-6000 ต่อ 2630

Continue reading