การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566
          ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชามญชุ์ อุสาหะ และรองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการคณะ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 5)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ที่มีรายชื่อสามารถยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัวได้ตามที่อยู่ในเอกสารการประกาศ โดยรายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
🎓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
🌱สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍰สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสมัครเรียน https://forms.gle/AMDEM2HvnceXm4JZ7
โทร~ 02-441-6000 ต่อ 2630

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

📌📌ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา งบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย)   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-441-6000 ต่อ 2630 ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ sci.rmutr@gmail.com

Continue reading

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
          ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการการให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะวัชร์ พุทธปฏิโมกข์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมทีมงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับต้นเหตุและวิธีการรับมือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โดยในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมทักษะปฏิบัติการ วิชาฟิสิกส์

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมทักษะปฏิบัติการ วิชาฟิสิกส์
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมทักษะปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถประยุกต์นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอน พร้อมทั้งการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในระหว่างการดำเนินโครงการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

 

 

Continue reading

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (RMUTR U2T for BCG Market)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (RMUTR U2T for BCG Market)
         ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในคณะฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (RMUTR U2T for BCG Market) โดยมี ตัวแทนชุมชน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดบูธแสดงสินค้าภายในงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

Continue reading

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่ศาลายา  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (26909) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

 

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

📌📌ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง อาจารย์สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-441-6000 ต่อ 2630 ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ sci.rmutr@gmail.com

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

💐คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชื่อโครงการ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร”