ปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลบ้านปรก)

ปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลบ้านปรก)

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” เพื่อลดปัญหาความยากจนระดับตำบล ดำเนินการผ่านทางกลไกนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับการจ้างงาน เพิ่มทักษะ ให้ความรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 3 (WALK IN 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 3 (WALK IN 3)
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
โทร 089-6561930
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
086-3466615
หรือสอบถามได้ที่

https://www.facebook.com/sci.rmutr

ปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลหนองตาแต้ม)

ปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลหนองตาแต้ม)
วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” เพื่อลดปัญหาความยากจนระดับตำบล ดำเนินการผ่านทางกลไกนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับการจ้างงาน เพิ่มทักษะ ให้ความรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน โดย นายธีระกิจ อัจฉริยพันธกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ซึ่งมีประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา จำนวน 20 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

Continue reading

ปฐมนิเทศการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กพร. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปฐมนิเทศการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กพร. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 2 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น.
นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานแก่ผู้ถูกจ้างงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรนักศึกษาจบใหม่ (จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ) ปฏิบัติงานสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรกรอบอัตรานักศึกษาจบใหม่ (ผู้ถูกจ้างงาน) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20 อัตรา

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 3 (WALK IN 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 3 (WALK IN 3)
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
โทร 089-6561930
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
086-3466615
หรือสอบถามได้ที่

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2564
ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ประชุมการประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางแก้ปัญหาในการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ประชุมการประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางแก้ปัญหาในการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น.
ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการฝึกงานในสถานประกอบการในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 8 (26809) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์

ประชุมหารือแนวทางการจ้างงาน ในโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมหารือแนวทางการจ้างงาน ในโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานและวางแผน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจ้างงาน ในโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ.ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

สวัสดีปีใหม่ 2564 คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ

สวัสดีปีใหม่ 2564 🙏🏼
ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ บริษัทเอสเธติค พลัส จำกัด
 

Continue reading

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม และ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ ที่ปรึกษาบริษัท SCG Grand จำกัด บริษัทผู้นำการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม และ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ ที่ปรึกษาบริษัท SCG Grand จำกัด บริษัทผู้นำการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร สร้างงานวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีผ่านผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่เป็นบุคลากรของแต่ละฝ่าย เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างประโยชน์เกิดกับสังคมต่อไป

Continue reading