ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายา  ตั้งแต่วันที่ 8 – 23 กันยายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-441-6000 ต่อ 2630 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://sci.rmutr.ac.th/  และส่งใบสมัครได้ทางอีเมล sci.rmutr@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ 

 

 

Continue reading

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2464 (รอบ 12 เดือน)

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2464 (รอบ 12 เดือน)
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะ ฯ เข้ารับการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 12 เดือน) โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานประกันคุณภาพและผู้ทรงคุณวุฒิโดยมี อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองศาสตราจารย์ รุ่งทิวา ชูทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา จันทร์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม และ อาจารย์วุฒิไกร บัวแก้ว เป็นกรรมการผู้ตรวจประเมิน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยนะคะ 💐💐

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยนะคะ 💐💐

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยนะคะ 💐💐

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุน การวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยนะคะ 💐💐

การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1

การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1
ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฯ จัดโครงการการประกวดอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้บูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานการประกวดอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยมี เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ เชฟสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ฉายสว่าง และอาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ผู้รับผิดชอบโครงการโดย คณาจารย์ประจำสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

การเตรียมความพร้อม การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1

การเตรียมความพร้อม การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร จัดอบรมเตรียมความพร้อม สาธิตลงจานอาหารแข่งจริง ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ และเชฟสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

โครงการวิทย์อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปีการศึกษา 2565   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการวิทย์อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญการอนุรักษ์ธรรมชาติ และได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

  

 

 

Continue reading

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ดร.ปรียานุช ดวงละออ และอาจารย์ดารีนา ใจเสรี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1 , 2 และ 3 โดยศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเครื่องสำอางและนวัตกรรมนาโน เพื่อธุรกิจเวชสำอางและยาที่ใช้นาโนเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชสมุนไพรไทย ณ โรงงานต้นแบบการผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Continue reading