ประชุมคณะกรรมการอำนวยศูนย์บริการวิขาการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยศูนย์บริการวิขาการ
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์สันติ รัตนวีระนนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 25623 พิจารณาแผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ​ 2564 การจัดตั้ง​ ยุบรวม​ ศูนย์บริการและพิจารณาประกาศต่างๆ​ ที่เกี่ยวข้อง​ ณ ห้องประชุมคเชนทร์​ สำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนจากร้านอาหารชั้นนำ ทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีนางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม

Continue reading

เตรียมความพร้อมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการประกวด Rmutr Star 2020

เตรียมความพร้อมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการประกวด Rmutr Star 2020
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการประกวด Rmutr Star 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพและกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์การฝากตัวเป็นศิษย์ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท
สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13:30-15:30 น.
ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 8 ห้อง 26809 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป
ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองสหกิจศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป โดยทาง มทร.รัตนโกสินทร์ มี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นผู้ลงนามร่วมกับ คุณชาณวิทย์ อิสลาม ผู้อำนวยการใหญ่สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
 

Continue reading

รับการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ระดับคณะ

รับการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ระดับคณะ
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ระดับคณะ โดยมี ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดและมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน ประกอบด้วย ดร.นฤมล ศิระวงษ์ เป็นประธานกรรมการ รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง ดร.โศภิดา สังข์สุนทร อาจารย์วุฒิไกร บัวแก้ว เป็นคณะกรรมการ และอาจารย์ธนพร วรฉัตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 26809

Continue reading

Midterm 1-2563 at Faculty of Science and Technology, RMUTR.

Midterm 1-2563 at Faculty of Science and Technology, RMUTR.

 

 

Continue reading

โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ “สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit)

โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ “สร้างสรรค์อย่า’ยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit)
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ และ ดร.กิติยา สุเหม และ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ ภายใต้หัวข้อการประชุมเรื่อง “สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก อ.เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) บรรยายปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย” และ อ.สักกฉัฐ ศิวะบวร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล มทร.สุวรรณภูมิ และดร.จเร สุวรรณชาต มทร.ศรีวิชัย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน” ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน 2563

 

 

Continue reading