Category: กิจกรรมของคณะ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดทำอาหารไทย ครั้งที่ 2 (MODERN THAI CUISINE)

…ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดทำอาหารไทย …

Continue reading

โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ “นักวิจัยทำไมต้องมีจรรยาบรรณ”

โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ “นักวิจั …

Continue reading

Continue reading

โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย หัวข้อ “นักวิจัยทำไมต้องมีจรรยาบรรณ”

โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย หัวข้อ “น …

Continue reading

โครงการพัฒนาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไ …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566 (การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาปลูกจิตสำนึกส่งเสร …

Continue reading

โครงการ จากเก่าสู่เก๋า : นวัตกรรมอาหารไทยโบราณ-มรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของมณฑลนครชัยศรี

โครงการ จากเก่าสู่เก๋า : นวัตกรรมอาหารไทยโบราณ-มรดกทางว …

Continue reading

Continue reading

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูต …

Continue reading

Continue reading

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๕

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจ …

Continue reading

Continue reading

ศึกษาดูงาน นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี

ศึกษาดูงาน นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี         …

Continue reading

Continue reading

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคค …

Continue reading

Continue reading