Return to หลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

(หลักสูตร พ.ศ. 2561)

 

         ชื่อหลักสูตร

          ชื่อภาษาไทย                       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

          ชื่อภาษาอังกฤษ                 Bachelor of Science Program in Food Processing and Culinary Science

         ชื่อปริญญา

          ชื่อเต็มภาษาไทย                วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร)

          ชื่อย่อภาษาไทย                  วท.บ. (วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร)

          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ          Bachelor of Science (Food Processing and Culinary Science )

          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ            B.Sc. (Food  Processing and Culinary Science )

          จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                 139  หน่วยกิต

          รูปแบบของหลักสูตร

                  หลักสูตรปริญญาตรี  4  ปี

         อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

           –     ผู้ประกอบการ  (Entrepreneur) ที่เกี่ยวกับการแปรรูปและประกอบผลิตภัณฑ์อาหาร

          –      ผู้ปฎิบัติงานในโรงงานการแปรรูปและการประกอบผลิตภัณฑ์ใน ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมประกันคุณภาพ การวิเคราะห์อาหาร การกำหนดมาตรฐานอาหาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร  การวิจัยและพัฒนา

           –      เจ้าหน้าที่ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและการประกอบอาหาร เกี่ยวกับสินค้าเกษตรเบื้องต้น  การผลิต/ขายส่วนประกอบหรือส่วนผสมในอาหาร หรือ ขายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร หรือ ขายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตอาหาร  การวิเคราะห์อาหาร รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือการส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพ  การตรวจรับรองระบบคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหาร การจัดเก็บและขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร การนำเข้า/ส่งออกสินค้าการเกษตรและอาหาร

          –       นักโภชนาการด้านอาหาร

          –       นักวิชาการ ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)                                                                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร                                     และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง                                                                                                 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันอาหาร และกรมวิทยาศาสตร์บริการ                                            –        ครู อาจารย์ หรือนักวิจัยในสถานศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ

         สถานที่จัดการเรียนการสอน

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 96 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

แผนการเรียน ตลอดหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี