สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

ภาษาอังกฤษ                            Bachelor of Science Program in Health and Beauty Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                       วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม)

ชื่อย่อภาษาไทย                        วท.บ. (เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                  Bachelor of Science (Health and Beauty Technology)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                     B.Sc. (Health and Beauty Technology)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

128 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาตรี  4  ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

ปริญญาตรีทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ

5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยตรง โดยมี 2 หน่วยงานดังนี้

  1. บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการร่วมมือพัฒนาด้านสมุนไพร (กัญชาและกัญชง)

6.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

6.1  เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการทางด้านสุขภาพและความงาม

6.2  นักวิชาการทางด้านสุขภาพและความงามในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

6.3  นักวิจัยและพัฒนาเวชสำอาง

6.4  ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

6.5  ประกอบอาชีพอิสระ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

(96 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170)

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม