โครงการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

โครงการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพ

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโครงการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564  สำหรับนักศึกษา คลิกได้ที่นี่
  2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโครงการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564  สำหรับคณาจารย์และบุคลากร คลิกได้ที่นี่
  3. ชมวิดีโอประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 จนจบ (ห้ามข้ามรายการ)
  4. คำถาม และแสดงความคิดเห็น (ถ้ามี) คลิกได้ที่นี่ 
  5. ทำแบบประเมินความพึงพอใจ
  6. เอกสารประกอบการบรรยาย