ทำเนียบคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ภิญโญฉัตรจินดา

รักษาการในตำแหน่งคณบดี พ.ศ.2559 จนถึง พ.ศ.2560     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ

ดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ.2560 จนถึง พ.ศ.2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ

ดำรงตำแหน่งคณบดี วันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน