วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล   

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย 

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ.สันติ รัตนวีรนนท์  

 

อาจารย์

ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ 

อาจารย์

ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์   

อาจารย์