วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล  

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย 

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ 

อาจารย์

ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์  

อาจารย์