วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล  

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย 

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.อุทุมพร สมพงษ์ 

อาจารย์

ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ 

อาจารย์

ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์  

อาจารย์