ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย

ผศ. ดร. พรสวรรค์  อมรศักดิ์ชัย

Assist. Prof. Dr. Pornsawan Amornsakchai

ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล :  pornsawan.amorn@rmutr.ac.th

                                                                      ประวัติการศึกษา : 

คุณวุฒิ 

 • ปริญญาตรี   B.Sc. (Industrial Chemistry)

หัวข้อโปรเจค “การศึกษาจลนศาสตร์เคมีของปฏิกิริยาระหว่างเอทิลอะซีเตทกับโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้ปฏิกรณ์แบบถังกวน”

 • ปริญญาโท   M.Sc. (Physical Chemistry)

หัวข้อวิทยานิพนธ์  “Kinetics of Iodine-catalyzed reaction between Cerium(IV) and Arsenic(III) in sulfuric acid”

 • ปริญญาเอก  Ph.D. (Physical Chemistry)

หัวข้อวิทยานิพนธ์  “NMR studies of some solid silver and tin compounds”

 ปี พ.ศ. ที่จบ 

 • 2539                      

 

 

 

 • 2543                      

 

 

 • 2547             
 ชื่อสถานศึกษา 

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

 

 

 

 • มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

 

 

 • University of Durham, UK
ความเชี่ยวชาญ : 

 • การใช้เทคนิค Solid state NMR ในการวิเคราะห์โครงสร้างของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของการจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุล
 • การประยุกต์ใช้เทคนิค Solution state NMR ในการศึกษาจลนศาสตร์ของสารอินทรีย์ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องของกลไกการเกิดปฏิกิริยา
 • การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ด้วยการใช้เครื่องมือขนาดเล็กราคาถูก และด้วยระบบการเรียนผ่าน e-learning
 • การเตรียมเส้นใยคาร์บอนกัมมันต์จากเส้นใยใบสับปะรด และการศึกษาจลนศาสตร์ของการดูดซับของเมทิลลีนบลูด้วยเส้นใยกัมมันต์ดังกล่าว  และการประยุกต์ใช้ในด้านการกำจัดมลพิษทางน้ำ และอากาศ (ในอาคาร และสำนักงาน)
 • การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานทางเลือก

                                                                     ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ : 

                                                                    หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

ปี พ.ศ.

2562

2558

2557

2556

2556

2555

 

2555

 

2554

 

2553

 

2552

2551

 

2550

2550

2549

2548

ชื่อเรื่อง 

 • โพลาริมิเตอร์อย่างง่าย
 • ตัวดูดซับจากใบสับปะรดและเส้นใยจากสับปะรดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ปีที่สอง (ทุนด้านการบริการวิชาการ)
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (ทุนด้านการบริการวิชาการ )
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี
 • การผลิตถ่านเส้นใยคาร์บอนกัมมันต์และน้ำส้มควันไม้จากใบสับปะรดและของเหลือทิ้งในระดับนำร่อง
 • การสร้างชุดอุปกรณ์ทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการเรียนการสอนเรื่องสมดุลวัฏภาคในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
 • ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งที่ได้จากปฏิกิริยาซัลโฟเนชันของเซลลูโลสเพื่อ ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
 • การศึกษาการดำเนินไปของการผลิตไบโอดีเซลที่ได้จากปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนท์
 • เครื่องมืออย่างง่ายและราคาถูกสำหรับการทดลองสมดุลของของเหลว 2 องค์ประกอบที่ละลายกันได้เพียงบางส่วน
 • การศึกษาจลนศาสตร์และองค์ประกอบของน้ำมันไบโอดีเซลที่เร่งปฏิกิริยาด้วยไซเลนที่ถูกตรึงบนแก้วด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนท์
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรจากเปลือกทุเรียน
 • การศึกษาน้ำมันที่สกัดจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
 • การเตรียมเส้นใยจากงวงเครือกล้วย เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับน้ำมัน
 • การศึกษาสารประกอบแคลเซียมฟอสไฟต์ แมกนีเซียมฟอสไฟต์ และซิ้งค์ฟอสไฟต์ ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
หน่วยงานที่ให้ทุน

มทร. รัตนโกสินทร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                                    ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ : 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย  นันทยา  เก่งเขตร์กิจ และ พรสวรรค์  อมรศักดิ์ชัย.    วัสดุคอมพอสิทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากใบสับปะรดเหลือทิ้ง.  TTIS Textile Digest

พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย. (2555). โซลิดสเตทนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี: หลักการและพื้นฐานเบื้องต้นของการทดลอง, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., 28(1) 165-182

พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย. (2554). ชุดอุปกรณ์อย่างง่ายและราคาถูกสำหรับศึกษาสมดุลวัฏภาคระหว่างของแข็ง-ของเหลวในห้องปฏิบัติการเคมี, วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 7(2) 86-96

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

Chutima Khumnuan, Amornrat Moungon, Karine Mougin and Pornsawan Amornsakchai. Effect of Preparation Conditions on Heavy Metal Adsorption Characteristics of Activated Carbon Prepared from Non-Fibrous Material of Pineapple Leaves. Key Eng. Mater. 824 (2019) 114-120.

Sumrit Mopoung, Pornsawan Amornsakchai, Rerngnaporn Mopoung and Phruetsaya Thianngam. Potassium Permanganate Loaded Activated Carbon Production from Pineapple Leaf at Low Pyrolysis Temperature for Water Hardness Removal. Asian J. Sci. Res. 12 (2019) 126-136.

Sumrit Mopoung and Pornsawan Amornsakchai. Production of KMnO4 Modified Activated Carbon Fiber Filter from Pineapple Leaf Carbon Fiber for Fe3+ and Ca2+ Ions Adsorption. Indian J. Sci. Technol. 10 (2017) 1-14.

Sumrit Mopoung and Pornsawan Amornsakchai. Microporous Activated Carbon Fiber from Pineapple Leaf Fiber by H3PO4 Asian J. Scientific Research. 9(2016) 1-12.

Sumrit Mopoung, Pornsawan Amornsakchai and Sorocha Characterization of phosphoric acid modified activated carbon fiber from fiber waste of pineapple leaf fiber production processing. Carbon– Sci. Technol., 8 (2016), 1-12.

Vijit Udeye, Sumrit Mopoung, Anusorn Vorasingha and Pornsawan Amornsakchai, Ethanol heterogeneous isentropic distillation design and construction. Int. J. Phys. Sci. 4 (2009), 101.

Waraporn Rattanawijan, Taweechai Amornsakchai Pornsawan Amornsakchai, and Pinsupha Petiraksakul “Influence of compatibilizer on notched impact strength and fractography of HDPE-organoclay composites”, Appl. Polym. Sci. 113 (2009) 1887.

Graham A. Bowmaker, Robin K. Harris, Behnam Assadollahzadeh, David C. Apperley, Paul Hodgkinson and Pornsawan Amornsakchai, “Solid-State 109Ag CPMAS NMR Spectroscopy of some Diammine Silver(I) Complexes”, Reson. Chem. 42 (2004) 819.

Pornsawan Amornsakchai, Paul Hodgkinson and Robin K. Harris, “NMR studies of 31P,1H spin pairs in solid tin(II) phosphite and tin(II) hydrogen phosphate”, Molecular Physics 102 (2004) 877.

Pornsawan Amornsakchai, David C. Apperley, Robin K. Harris, Paul Hodgkinson and Philip C. Waterfield, “Solid-state NMR studies of some tin(II) compounds”, Solid-State Nucl. Magn. Reson. 26 (2004) 160.

Proceeding

พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย อมรรัตน์ ม่วงอ่อน และ ทัศนีธร ชื่นประทุม, 2562. การพัฒนาชุดอุปกรณ์อย่างง่ายสำหรับการเรียนในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลการวิจัย ครั้งที่ 2 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ สภาคณาจารย์และพนักงาน” วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี หน้าที่ 272-280

Nanthaya Kengkhetkit, Taweechai Amornsakchai, Pornsawan Amornsakchai and Thanita Boonmee, 2018. Effects of Fiber Surface Modifications on Mechanical Properties of Pineapple Leaf Fiber – Acrylonitrile Butadiene Styrene (PALF-ABS) Composites. Proceedings: PCT-8 The International Polymer Conference of Thailand. June 14-15, 2018. Amari Watergate Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand. P211-217.

หนังสือ

ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย, ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ทินกร เตียนสิงห์ และ พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย. (2558) เคมี 1. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แม็คกรอฮิลล์

พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย และ รตนนท์ โชติมา (2558) เคมี: แบบฝึกหัดเคมีระดับอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แม็คกรอฮิลล์

ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย, ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ทินกร เตียนสิงห์ และ พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย. (2555) เคมี 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แม็คกรอฮิลล์

ทรัพย์สินทางปัญญา

 • อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่อง “ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดลองสมดุลของของเหลวสององค์ประกอบที่ละลายกันได้เพียงบางส่วน” เลขที่คำขอ 1403001481 วันที่ได้รับการจด 9 มีนาคม 2559

ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย. นายวัชรินทร์ ฉัตรธง. (2559). ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดลองสมดุลของของเหลวสององค์ประกอบที่ละลายกันได้เพียงบางส่วน. วันที่ยื่น 27 ตุลาคม 2557 (จดทะเบียนประเภทการประดิษฐ์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 11283 เลขที่คำขอ 1403001481 วันที่ได้รับจดทะเบียน 9 มีนาคม 2559). ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

 • อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่อง “เครื่องวัดมุมสัมผัส” เลขที่คำขอ 1403001480 วันที่ได้รับการจด 25 ธันวาคม 2558

ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย (2558). เครื่องมือวัดมุมสัมผัส. วันที่ยื่น 27 ตุลาคม 2557. (จดทะเบียนประเภทการประดิษฐ์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 10965 เลขที่คำขอ 1403001480 วันที่ได้รับจดทะเบียน 25 ธันวาคม 2558). ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ลิขสิทธิ์เรื่อง “โปรแกรมแสดงค่าและบันทึกอุณหภูมิด้วยหัวอ่านอุณหภูมิชนิด K” ข้อมูลสิขสิทธิ์เลขที่ 266311 วันที่ได้รับการจด 7 ธันวาคม 2554