ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

ดร.กิติยา สุเหม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ โอรส

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ดร.ยุทธนา วรวุธ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี