ผู้บริหารคณะ

ผศ. ดร.สมพร สุขะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.กิติยา สุเหม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

อ.สันติ รัตนวีรนนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี