ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

เลขที่ 96 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0 2441  6000 ต่อ 2630

Website : http://sci.rmutr.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/sci.rmutr/

E-mail : sci.rmutr@gmail.com