ศูนย์บริการวิชาการ

ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับ “คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดราคาในการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานกองสุขาภิบาลอาหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565
การอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน”
จัดหลักสูตรการอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน”
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์
ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่าง
ตารางการอบรมและขั้นตอนการสมัคร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
*ประกาศเลื่อนการอบรมทุกหลักสูตรเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2564 (เนื่องจากผู้สมัครไม่เพียงพอในการเปิดอบรม)
“โครงการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร”ให้กับบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟุ้ดเชน จำกัด (CPF restaurant and food chain co.,ltd) จำนวน 2 รุ่น
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10
เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ปิ่นอนงค์ 086-346-6615
1. กรอกใบสมัครสมัครอบรม https://forms.gle/WcjKJVUGAAM4Scmr9
2. แจ้งชำระเงิน https://forms.gle/vZ4MFEHbhmxDYqzx8
3. ตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/…/1ZI5JWMphxNxHGjvnevPq…/edit…
จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
🎉วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบุคคลภายนอก, บริษัท Tim Hortons และร้านอาหาร ณ ห้อง 26909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์
#มทร.รัตนโกสินทร์ #ผู้สัมผัสอาหาร
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563
🎉 วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท BSA จำกัด : 7-11, Amazon, ฮั่วเซงฮง จำนวน 2 รุ่น ณ ไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 🥗🍣🥬🥘🍍🍉
#สุขาภิบาลอาหาร #มทร.รัตนโกสินทร์
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ. ดร. กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัทบิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแลนซ์ จำกัด จำนวน 2 รุ่น จัดโดยศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เปิดให้บริการแล้วคร้าาาาาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
🧑‍🔬🔬🥳เปิดให้บริการแล้วคร้าาาาา🥳🔬🧑‍🔬
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
☎️สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่☎️
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๐๒-๔๔๑-๖๐๐๐ ต่อ ๒๖๓๐
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์และอังคาร ที่ 26-27 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์และอังคาร ที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational : Burger King จำนวน 4 รุ่น ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational ; The coffee club, Swensen, The pizza company, DQ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 รุ่น ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้
(๔.๑) ค่าใช้เครื่องจุ่มเคลือบชิ้นงานให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) ค่าขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแบบจุ่ม ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๒) ค่าขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจ่มชิ้น ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๔.๒) การใช้เครื่อง UV-vis Spectrometer ยี่ห้อ Thermo ให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) วัดค่าการดูดกลืนของตัวอย่าง ๓๒๐ บาท/ชั่วโมง
(๒) วัดค่าดูดกลืนเพื่อวัดความเข้มข้น ของตัวอย่าง ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๔.๓) การใช้เครื่องทำเยือกแข็งยี่ห้อ Sentinain technology ให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) ทำแห้งตัวอย่างปริมาตรไม่เกิน ๒๕๐ ml ๑,๐๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๒) ทำแห้งตัวอย่างปริมาตรไม่เกิน ๕๐๐ ml ๑,๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๔.๔) การใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
๑. ค่าใช้บริการเตาเผา (Furnaces) ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๒. ค่าใช้บริการเตาเผา (Furnaces) วันละ (๒๔ชั่วโมง) ๒,๐๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๓. ค่าใช้บริการหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ต่อรอบ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๔. น้ำกลั่น (Distilled water) ลิตรละ ๓๕ บาท/ตัวอย่าง
๕. ค่าใช้บริการตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๖. ค่าใช้บริการเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิขนาด ๒ml, ๑๕ ml, ๕๐ ml (Centrifuge) ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๗. ค่าใช้บริการวัดค่าความเป็นกรด เบส (pH meter) ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท/ตัวอย่าง
๘. ค่าใช้บริการเครื่องเขย่า (orbital Shaker) ความเร็ว ๕-๒๐๐ รอบต่อนาที ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๙. ค่าใช้บริการเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Shaker)
ความเร็ว ๕-๒๐๐ รอบต่อนาที ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท/ตัวอย่าง
สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02-441-6000 ต่อ 2630
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 150 ท่าน ( 2 รอบ) ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 200 ท่าน ( 2 รอบ) ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร “สำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับ บุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุม 26909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับพนักงานร้าน Max Valu รวมถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า
จัดอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เป็นหน่วยงานจัดอบรมที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ 22 และ 24 กันยายน 2563 ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด () ให้จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับพนักงานร้าน Max Valu รวมถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้าง
ติดต่อการอบรม inbox ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับ AEON Thailand จำกัด (Max Value) จำนวน 2 รุ่น
ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับ  Thailand จำกัด (Max Value) จำนวน 2 รุ่น ณ สำนักงานใหญ่ AEON Thailand กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนตุลาคม 2563
ขั้นตอนการลงทะเบียน รอบวันที่ 18 ตุลาคม 2563
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน https://forms.gle/33VQukNPGLYgvFvg7
2. แจ้งชำระเงิน และรายละเอียดการออกใบเสร็จ
แจ้งชำระเงิน https://forms.gle/af4nqQih7BmFcAPa8
3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงิน
–กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และปากกา หรือดินสอ มาในวันอบรม
–หากผู้เข้ารับการอบรมไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด ขอเลื่อนการอบรมโดยจะแจ้งผ่านทางหน้าเพจ (คืนเงินให้หากไม่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในรอบถัดไป)
–ไม่คืนเงินทุกกรณี หากผู้สมัครไม่มาอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
สอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ปิ่นอนงค์ (อ.ปิ่น) 086-346-6615, อ.ดร.อาภาพร (อ.ส้ม) 081-948-3195
มี In-house training ให้กับบริษัทที่สนใจ
จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้จัดการร้าน Burger King จำนวน 2 รุ่น
ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ที่ 14 -15 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้จัดการร้าน Burger King จำนวน 2 รุ่น ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1) ชั้น 8 ห้อง 1811 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนจากร้านอาหารชั้นนำ ทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (7-11, อเมซอน, ฮั่วเซ่งฮง) โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 ท่าน ณ ห้องประชุมนนทรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด
ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด ด้วยศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร พ. ศ. 2561 จึงร่วมกับ บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารให้กับพนักงานในเครือ เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารได้ผ่านการอบรมตามกฎ กระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ. ศ. 2561 ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563   ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สรุปโครงการบริการวิชาการ (ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์) ปีการศึกษา 2562 

โครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)

วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)
เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน เรียนรู้ได้ ห่างไกล โควิด 19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 จึงมีกิจกรรมยามว่างให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

#กิจกรรมดีๆเพื่อน้อง
เนื่องจากช่วงนี้นักเรียนต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมยามว่าง จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง นอกจากนี้เสริมทักษะทางด้านการพูด วิธีการพูด และให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันด้วย โดยรูปแบบการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบออนไลน์ โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
สนใจติดต่อ 081-770-7503

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563เวลา09.00-17.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ม.มหิดล(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ชั้น  8 ห้อง1811  และในวันอาทิตย์ที่  22  มีนาคม  2563  จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร  เวลา  09.00-12.00น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ม.มหิดล(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  อาคารเทพนม  เมืองแมน  อาคาร  5 ชั้น  4

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารให้กับพนักงานในเครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารให้กับพนักงานในเครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) #เดอะพิซซ่า #สเวนเซ่นส์ #ซิซเล่อร์ #เดอะคอฟฟี่คลับ #แดรี่ควีน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
#อบรมสุขาภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด 

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด #อเมซอน #เซเว่น #ฮั่งเซ่งฮง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปตท.พระโขนง #อบรมสุขาภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 

วันที่ 31 มกราคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ให้กับพนักงานในเครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) #เดอะพิซซ่า #สเวนเซ่นส์ #ซิซเล่อร์ #เดอะคอฟฟี่คลับ #แดรี่ควีน
ณ อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล #อบรมสุขาภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  (ตอน ค่ายวิทย์ จิตอาสา พัฒนาทักษะการคิด)
เพื่อส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียน เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับโลกปัจจุบันนักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ชีววิทยา (พืช เต่าทะเล) สกัด DNA จากหอมแดง นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทำกิจกรรมจิตอาสากับเต่าทะเล กิจกรรมบ้านดิน การทำ Em ball บำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน และกิจกรรมสมุนไพร เตาเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับประถมและมัธยมที่สนใจเข้าค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8
(ค่ายวิทย์ จิตอาสา)

คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
>>ขอเชิญน้อง ๆ ระดับประถมและมัธยมที่สนใจเข้าค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8
(ค่ายวิทย์ จิตอาสา) วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 @สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

น้องๆ จากกทม.หรือปริมณฑล เดินทางไปกับรถบัสของมหาวิทยาลัย (น้อง ๆจากระยองหรือชลบุรีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ เนื่องจากจุดขึ้นรถต่างกัน หรือผู้ปกครองสามารถรับส่งได้ตามสะดวก)

นักเรียนทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0817707503 หรือสอบถามทาง Line:
https://line.me/ti/p/vqntH7VRJB

ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 18 มกราคม 2563ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดแถลงข่าวและปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดแถลงข่าวและปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าว และปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 รวม ทั้งสิ้น 1 ปี ซึ่งโครงการนี้ทำให้มีมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคคล ผู้ประกอบการ สามารถใช้ ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการและสังคม และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับประเทศได้ กอปรกับการสร้างมาตรฐานอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทของประเทศไทยและมีความเป็นสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นการขยายผลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้พิธีปิด มี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และผศ.ดร.สมพร สุขะ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

แถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)จัดแถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 📌ในวันอังคาร ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารเมื่อวันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิฒก์ อธิการบดี มอบหมายนางสาวนลินี แสงอรัญ รองอธิบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ภายใต้
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบงกชรัตน C ชั้น 2โรงแรมรอยัลริเวอร์ (The Royal River Hotel) กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62

โครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62 เนื่องจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโครงการนี้มีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องเข้ารับการอบรมทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยมีผศ.ดร.กฤชนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อใช้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการได้
ค่าสมัคร
💰หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ 800฿
💰หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร 500฿

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-948-3195 อาจารย์ส้ม

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้ตอน ค่ายวิทย์ จิตอาสา นำพาสู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน และศูนย์ฝึกอบรม (ราชมงคลหัวหินเพลส) นักเรียนที่เข้าค่ายจะได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมค้นหาตัวเองและพบกับอาชีพในฝันมากมายหลากหลายอาชีพ อาทิ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักข่าว การโรงแรม เชฟ ฝึกการเป็นผู้ประกาศข่าวฝึกภาวะความป็นผู้นำอีกทั้งได้ทำกิจกรรมจิตอาสาภายใต้บรรยากาศร่มรื่น หาดส่วนตัว ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่ายวิทย์จิตอาสา

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่ายวิทย์จิตอาสา จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 สำหรับนักเรียนมัธยม ณ ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน
ได้เสริมกิจกรรมจิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ราชมงคลหัวหินเพลส อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมทำวีลล์แชร์เพื่อสัตว์พิการซึ่งได้มอบกับผู้ที่ต้องการดูแลสัตว์พิการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมอีกอย่างคือทำไข่เค็มบริจาคให้ผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี หลังน้ำท่วม
โดยส่งให้ผู้ประสานงานนำส่งต่อผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ต.แจละแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ภายใต้โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (ดร.ฟ้าใส สามารถ) มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม  2562   ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หลักสูตรกีฬากอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!!

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการ“ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี จำนวน 30 ท่าน ภายในหนึ่งวัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจโปรดสอบถาม 02-441-6000 ต่อ 2630

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร“อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน 15 ท่าน ในการทำอาหาร 3 เมนู คืออาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม ภายในหนึ่งวัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจโปรดสอบถาม 02-441-6000 ต่อ 2630

อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!! 

ลงทะเบียนโดยสแกน QR code ด้านล่าง หรือสมัครผ่านทางอีเมล SciProjectRMUTR@gmail.com   

ลิ้งค์ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/1QyErd2ihGuH4zxrcqSD7DrPK_YOvCqXxR-x7-y3PvBI/edit

***ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน (2 ท่านขึ้นไปต่อบริษัทลดเหลือ 1,000 บาท/ท่าน)***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 441 6000 ต่อ 2630 หรือ 081-7707503

 

หลักสูตรกีฬากอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!!

 


สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

https://www.facebook.com/SCIENCE.RMUTR/?ref=br_rs