ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563เวลา09.00-17.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ม.มหิดล(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ชั้น  8 ห้อง1811  และในวันอาทิตย์ที่  22  มีนาคม  2563  จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร  เวลา  09.00-12.00น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ม.มหิดล(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  อาคารเทพนม  เมืองแมน  อาคาร  5 ชั้น  4