Author's posts

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีก …

Continue reading

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิท …

Continue reading

โครงการพัฒนาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไ …

Continue reading

Continue reading

ขอขยายกำหนดเวลาในการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโท

ขอขยายกำหนดเวลาในการรับสมัครฯ ดังกล่าวข้างต้นออกไปจนถึง …

Continue reading

Continue reading

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท …

Continue reading

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีก …

Continue reading

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ แปรรูปอาหารจากวัตถุดิบ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ แปรรูปอาหา …

Continue reading

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง …

Continue reading

โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL

โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPRe …

Continue reading

Continue reading

การประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2564

การประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบั …

Continue reading

Continue reading