Author's posts

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูต …

Continue reading

Continue reading

ต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ   …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ด้านงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช …

Continue reading

นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 8)   

นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครง …

Continue reading

Continue reading

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๕

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจ …

Continue reading

Continue reading

ศึกษาดูงาน นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี

ศึกษาดูงาน นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี         …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการและวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ …

Continue reading

NO GIFT POLICY…..

NO GIFT POLICY….. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งดให …

Continue reading