Author's posts

การประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8

การประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 ในวันจั …

Continue reading

Continue reading

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมข …

Continue reading

Continue reading

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์  วันที่ 30 กค 256 …

Continue reading

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตและขยายสารเร่ง พด.

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตและขยายสารเร่ง พด.  วันที่ 29 กค 2 …

Continue reading

Continue reading

รอบสุดท้าย ท้ายสุด โควตารับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนฟรีตลอดระยะเวลา 4 ปี

#เรียนฟรี4ทุน รอบสุดท้าย ท้ายสุด โควตารับตรง สาขาวิชาวิ …

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 24 กร …

Continue reading

จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 24 กรกฎาค …

Continue reading

Continue reading

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็ …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาส …

Continue reading