วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ดร.กิติยา สุเหม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

อ.เพชรพงศ์ สุทธิพงศ์

อาจารย์

อ.นีรนารา ดิษฐาภรณ์

อาจารย์

          

        อ. พิมลนาฏ  วิธุรัติ

อาจารย์

ดร.มนตรีฉายสว่าง

          อาจารย์