วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ดร.กิติยา สุเหม

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.เพชรพงศ์ สุทธิพงศ์

อาจารย์

ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง

อาจารย์

อ.นีรนารา ดิษฐาภรณ์

อาจารย์

          

        อ. พิมลนาฎ  วิธุรัติ

อาจารย์