วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

ดร.กิติยา สุเหม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ 

อาจารย์

อาจารย์พิมลนาฏ  วิธุรัติ 

อาจารย์

อาจารย์เพชรพงศ์ สุทธิพงศ์

อาจารย์

ผศ.ดร.มนตรี  ฉายสว่าง 

อาจารย์

อาจารย์ปวัตร จันทร์ลาด

อาจารย์