อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ

อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ
Ms. Pimonnat  Viturat

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 26709 

ตำแหน่ง : อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ :  02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล์:  pimonnat.v@gmail.com

ประวัติการศึกษา :

  • ระดับปริญญาตรี

จบการศึกษาปี 2556 วุฒิการศึกษา: คศ.บ (คหกรรมศาสตรบัณฑิต – อาหารและโภชนาการ)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  • ระดับปริญญาโท

จบการศึกษาปี 2559 วุฒิการศึกษา: วท.ม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต – อาหารและโภชนาการ)
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :

  • การปฏิบัติการอาหาร ประกอบด้วย อาหารไทย ขนมไทย อาหารยุโรป อาหารฟิวชั่น และการตกแต่ง/ออกแบบอาหาร
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการวิจัย

 ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการและนานาชาติ :