ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✍ นโยบายความปลอดภัย

✍ คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยและหน้าที่รับผิดชอบ

คู่มือความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

✍ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 26606 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS)

รายการสารเคมีที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 26606

✍  แบบฟอร์มบันทึกที่ต้องใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ

✍  เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บสารเคมี

✍  แนวปฏิบัติและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดของเสีย

✍  แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และสารเคมีรั่วไหล

ข้อควรรู้ก่อนเข้าเรียนและใช้ห้องปฏิบัติการเคมี

  1. ข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
  1. สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี
  1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น