ดร.กิติยา สุเหม

ดร.กิติยา สุเหม

Dr. Kitiya Suhem

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร  26709

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ : 02441-6000 ต่อ 2630      

อีเมล์ : skitiya7@gmail.com

ประวัติการศึกษา :

  • ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560
  • ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ  อาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556
  • ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553
ความเชี่ยวชาญ : 

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • จุลชีววิทยาทางด้านอาหาร
  • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารและการใช้สารธรรมชาติในการยับยั้งเชื้อรา
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ : 

หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอ ทุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
  • การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๑ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ ๒) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ ๒๕๖๒
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากน้ำมะพร้าวออร์แกนิค ภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากลไกกลางเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นมะพร้าวอินทรีย์ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทุนโครงการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พ.ศ ๒๕63
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคาอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุนโครงการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พ.ศ ๒๕63
ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการและนานาชาติ :

Suhem, K., Matan, Na., Nisoa, M., & Matan, Ni. (2012). Inhibition of Aspergillus flavus on agar media and brown rice cereal bars using cold atmospheric plasma treatment. International Journal of Food Microbiology, 161 (2), 107-111. (ISI: Impact factor = 3.425)

Suhem, K., Matan, Na., Nisoa, M., & Matan, Ni. (2013). Low pressure RF plasma effects on the mold control, physical quality, nutritional value, mineral content and trace element content of a brown rice snack bar. Journal of Food and Nutrition Research, 52, 87-94. (ISI: Impact factor= 0.600)

Suhem, K., Matan, Na., Nisoa, M., & Matan, Ni. (2013). In vitro and in vivo antifungal activities of various gas species under plasma jet treatment against brown rice cereal spoilage molds. International Food Research Journal, 20(2), 947-951.

Suhem, K., Matan, Na., Nisoa, M., Matan., Danworaphong, S., & Aewsiri, T. (2015). Improvement of the antifungal activity of Litsea cubeba vapor by using a helium-neon (HeNe) laser against Aspergillus flavus on brown rice snack bars. International Journal of Food Microbiology, 215, 157-160. (ISI: Impact factor = 3.082).

Suhem, K., Matan, Na., Nisoa, M., Matan., Danworaphong, S., & Aewsiri, T. (2017). Enhanced antifungal activity of michelia oil on the surface of bamboo paper packaging boxes using helium-neon (HeNe) laser and its application to brown rice snack bar. Food Control. 73, 939-945. (ISI: Impact factor = 3.388)

Suhem, K., Matan, N., and Matan, N. (2019). "Effect of high temperature with Litsea cubeba Pers. to control mold growth on bamboo food packaging and its possible modes of action. BioRes. 14 (1), 1289-1302.

กิติยา สุเหม, วิจิตรา ปล้องบรรจง และ สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา (2562). การศึกษาสูตรที่เหมาสมและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ลูกอมเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอ, รายงานการประชุมวิชาการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 24-26 กรกฎาคม 2562. หน้า 514-522.