ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์

ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์

Assist. Prof. Dr. Kodchasorn  Hussaro

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 26709

ตำแหน่ง : อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล : hussarokanokorn@gmail.com

ประวัติการศึกษา : 

 • ปริญญาตรี (วศ.บ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พฤษภาคม 2537- เมษายน 2541 วิศวกรรมเคมี (BS. ENG. (1997), Suranaree University of Technology, Thailand .)
 • ปริญญาโท (วศ.ม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พฤษภาคม 2541- เมษายน 2543 วิศวกรรมเคมี  (MS. Chemical Engineering. (1999), Khon Kean University, Thailand.)
 • ปริญญาเอก (Ph.D.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มิถุนายน 2545- มิถุนายน2551บัณฑิตร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (PhD. Environment Technology (2008), The Joint Graduate School of Energy and Environment, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand.)
ความเชี่ยวชาญ : 

 • วิศวกรรมเคมี พลังงานทดแทน การผลิตก๊าซชีวภาพ การจัดการของเสียในอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม การผลิตวัสดุนาโน Zeolite
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

 • โครงการรับทุนอุดหนุนเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดการผลิตก๊าซชีวภาพแบบหมักร่วมสู่ชุมชนเพื่อจัดการขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืน (ได้รับการสนับสนุนงบวิจัย จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 ถึง 28 มกราคม 2563
 • โครงการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี  2562 เรื่อง การขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนอกส์ผ่านทางเว็บไซด์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนและสร้างฐานเศรษฐกิจนวัตกรรมตามนโยบายของประเทศไทย 0 ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2562
 • โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึง 30 มกราคม 2563
 • โครงการดำเนินการกิจกรรมที่ 1 จัดอบรมมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับกรณีการเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว จำนวนเงิน 9, 407,310.00 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 6 สิงหาคม 2562
 • โครงการยกระดับและจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังกวัด ในพื้นที่เป้าหมาย (ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) (ได้รับการสนับสนุนงบวิจัย จาก สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561)
 • โครงการยกระดับและจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังกวัด ในพื้นที่เป้าหมาย (ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) (ได้รับการสนับสนุนงบวิจัย จาก สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560)
 • โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสู่ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน (ได้รับการสนับสนุนงบวิจัยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาสาธารณะ (Public Policy)” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
 • โครงการผลกระทบของโรงไฟฟ้าชีวมวลแก๊สซิฟิเคชั่นขนาดเล็กมาก ต่อระบบไฟฟ้ากำลัง (ได้รับการสนับสนุนงบวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
 • โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบหมุนวนจากตาลโตนดเพื่อใช้สำหรับชุมชน (ได้รับการสนับสนุนงบวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
 • โครงการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว (ได้รับการสนับสนุนงบวิจัยจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560)
 • การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหารและเศษผักเพื่อใช้สำหรับชุมชนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง (ได้รับการสนับสนุนงบวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
 • การพัฒนาซีโอไลต์เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออน (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานเทคโนโลยี SME มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 • Factors Affecting the Ion Exchange Capacity of Zeolite Granule (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานเคโนโลยี SME มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่าง พฤศจิกายน 2549 ถึง ธันวาคม 2550)
 • Development of Zeolite Granule for Gas Molecular Sieving (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานเคโนโลยี SME มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่าง กุมภาพันธ์ 2550 ถึง มกราคม 2551)
 • Synthesis of Zeolite A from By-Product from Aluminium Etching Process: Effects of Reaction Temperature and Reaction Time on Pore Volume
 • คณะกรรมการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ระหว่าง สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยมีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้
 • ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ศักยภาพของเสียหรืวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี และความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ในการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปเป็นวัตถุดิบตลอดจนปัจจัยการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมอื่น
 • สำรวจ เก็บข้อมูล ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์และคัดเลือกตามปัจจัยชี้วัดที่กำหนดแล้วว่ามีศักยภาพสูงสุด จำนวน 4 ชนิด ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ แหล่งที่มา ปริมาณ คุณสมบัติ วิธีการจัดการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ปัญหาอุปสรรค และความต้องการความช่วยเหลือในการจัดการ เป็นต้น
 • จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สำหรับการบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ ตามหลักการ 3Rs จำนวน 4 ชนิด
 • วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคโนโลยี และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการลงทุนก่อตั้งสถานประกอบการในการหมุนเวียนของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่
 • ทำวิจัยร่วมกับ The Institute of Industrial Production (IIP), Universität Karlsruhe (TH) เรื่อง Biomass potential analyses and identification of suitable utilization ระหว่าง 1พฤศจิกายน 2552 – 31 ธันวาคม 2552 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) NationalInnovation Agency (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ :

       Hussaro, J. Intanin, and S. Teekasap. (2020). Impacts of a Very Small Scale Biomass Gasification and Small Scale Solar PV Power Plant on Power Systems. GMSARN International Journal Vol. 14 No.2, (June) 68-75.

       Hussaro K., and Intanin J. (2019). Biogas Production of Water Hyacinth and Food Waste from Dry Co-digestion with Spay Inoculum System to Renewable Energy for the community. The 14th GMSARN International Conference 2019 on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable in GMS, 27-29 November 2019, The Grand Luang Prabang, Luang Prabang, Lao PDR.

Jutiporn I., and Kodchasorn H. (2019). The Biogas production of food waste and wastewater from Bang Ta Boon estuary, Phetchaburi Provinve. The 14th GMSARN International Conference 2019 on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable in GMS, 27-29 November 2019, The Grand Luang Prabang, Luang Prabang, Lao PDR.

Noppanuch Puangmalee, Kodchasorn Hussaro, and Vorakamol Boonyayothin (2019). Thermal Comfort of Thai Students in University Buildings under Variable Indoor Conditions of Air Conditioned Space. Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Vol. 14, No. 1, January-June 2019.

J. Intanin, K. Hussaro, and S. Teekasap (2018). Lab-Scale Anaerobic Co-Digestion of Manure with Wastewater from Toddy Palm Process for Increased Biogas Production. GMSARN International Journal, Vol. 12 No. 2 (2018), 56-64. (Published by the GREATER MEKONG SUBREGION ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK)

       K. Hussaro, J. Intanin, and S. Teekasap (2018). Biogas Production of Animal Manure with Wastewater from Toddy Palm Process with Circulate System for the Community: Case Study Phecburi Province. GMSARN International Journal, Vol. 12 No. 1 June 2018. (Published by the GREATER MEKONG SUBREGION ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK)

       K. Hussaro, J. Intanin, and S. Teekasap (2017). Biogas Production from Food Waste and Vegetable Waste for the Sakaew Temple Community Angthong Province Thailand.GMSARN International Journal, Vol. 11 No. 2 June 2017. (Published by the GREATER MEKONG SUBREGION ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK)

       Hussaro, K., Intanin, J., Chaisawang, M., Sorndech, W. (2017). Municipal waste management from toddy palm processing for biogas production to community; evidence phetchaburi province. The 8th Rajamangala University of Technology International Conference, Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thialand 4.0, 2-4 August 2017 IMPACT Muang Thong Thani, Thailand.

Chaisawang, M., Sripywan, A., Worawut, Y., Hussaro, K., & Sorndech, W. (2017).Influence of reduced-fat replacement on rheological and physical properties of butter cookie with selected hydrocolloids. The 8th Rajamangala University of Technology International Conference, Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thialand 4.0, 2-4 August 2017 IMPACT Muang Thong Thani, Thailand

          Hussaro, K., Jantree, C., Intanin, J. & Teekasap  S. (2016). Biogas production from food waste and vegetable waste for the sakaew temple community Angthong Province Thailand. The 11th GMSARN International Conference “Innovative Energy, Enviroment and Development in GMS”, 16-18 Novenber 2016, Uchoice Hotel Kunming, China.

           Kodchasorn Hussaro, Leartluck Saitawee, Naphon Keanoi, and Sombat Teekasap (2015). Optimizing Experimental Condition of Biogas Production from Elephant Manure and Rice Straw with Chicken Dung as Inoculum in a Mesophilic Lab Scale. The 10th GMSARN International Conference on Smart Energy, Environment, and Community Development in GMS, 16-18 December 2015, Hotel Cambodiana Phnom Penh, Cambodia.

P.    Wiryaprakob, K. Hussaro, I. Hunsacharooroj, and S. Teekasap (2015). Influence of Pyrolysis Temperature on Products Yield and Bio-Oil Product from Leucaena Leucocephala Branches, Cassava Root and Eucalyptus Branches Via Fast Pyrolysis. The 10th GMSARN International Conference on Smart Energy, Environment, and Community Development in GMS, 16-18 December 2015, Hotel Cambodiana Phnom Penh, Cambodia.

Peera Kum-iam, Ratthasak Prommas, T. Bunnag, and Kodchasorn Hussaro (2015). Analysis of specific Energy Comsumption for Chiller Using Chiller Optimizer: Case Study Centrara Hotel Hat Yai. The 10th GMSARN International Conference on Smart Energy, Environment, and Community Development in GMS, 16-18 December 2015, Hotel Cambodiana Phnom Penh, Cambodia.

           Kanokorn Hussaro (2014). Preparation of Activated Carbon from Palm Oil Shell by Chemical Activation with Na2CO3 and ZnCl2 as Impregnation Agents for H2S Adsorption. American Journal of Environmental Science 10(4): 336-346.

Jakapong Kongpanya, Kanokorn Hussaro and Sombat Teekasap (2014). Influence of Reaction Temperature and Reaction Time On Product from Hydrothermal Treatment of Biomass Residue. American Journal of Environmental Science 10(4): 324-335.

L. Saitawee, K. Hussaro, S. Teekasap and N. Cheamsawat (2014). Biogas production from Anaerobic Co-digestion of Cow Dung and Organic Wastes (Napier Pak Chong I and Food Waste) in Thailand: Temperature Effect on Biogas Product. American Journal of Environmental Science 10(2): 129-139.

Wasan Phooratsamee, Kanokorn Hussaro, Sombat Teekasap and Jongjit Hirunlabh (2014). Increasing Adsorption of Activated Carbon from Palm Oil Shell for Adsorb. H2S from Biogas Production by Impregnation. American Journal of Environmental Science 10(5): 431-445.

Napon Keanoi, Kanokorn Hussaro, and Sombat Teekasap (2014). Effect of with/without Agitation of Agricultural Waste on Biogas Production from Anaerobic Co-digestion- A Small Scale. American Journal of Environmental Science 10(1):74-85.

Napon Keanoi, Kanokorn Hussaro, and Sombat Teekasap (2013). The Effect of Natural Water with Cow Dung and Agricultural Waste Ratio on Biogas Production from Anaerobic Co-Digestion. American Journal of Environmental Science 9(6): 529-536.

          Leartluck Saitawee, Kanokorn Hussaro, Sombat Teekasap, and Noppadon Cheamsawat (2013). Design Biogas Production from Mixed Napier Pak Chong I/Food Waste at Thermophilic Temperature by Anaerobic Digestion in Cow Dung and Chicken Dung. The 8th GMSAN International Conference on Green Growth in GMS: Energy, Environmental and Social Issues, 18-20 December 2013 at Mandalay, Myanmar.

Jakaphong Kongpanya, Kanokorn Hussaro, and Sombat Teekasap (2013). Comparative Studies of Biochar Produced from Oil Palm Residues by Hydrothermal Carbonization. 3rd International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS), 7-9 November 2013 at Osaka, Japan.

Leartluck Saitawee, Kanokorn Hussaro, Sombat Teekasap, and Noppadon Cheamsawat (2013). The Effect of Age of Napier Pakchong I on Biogas Yield from the Anaerobic Co-digestion with Cow Dung. 3rd International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS), 7-9 November 2013 at Osaka, Japan.

Prateep Pattanapunt, Kanokorn Hussaro, Tika Bunnak and Sombat Teekasap (2013). Waste Heat Recovery from Boiler of Large-Scale Textile Industry. American Journal of Environmental Science 9(3): 231-239

W. Phooratsamee, K. Hussaro, S. Teekasap and J. Khedari (2013). Alternative Biomass Residues from Palm Oil Mill for Synthesis Activated Carbon by Zinc Chloride Activation. GMSARN Interantional Journal 7: 91-94.

Pramarnsak Soatou, Kanokorn Hussaro, Joseph Khedari, and Sombat Teekasap (2012). Potential Study of Biogas Production from Animals Manure with Rice Straw in Thailand. 3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03), 14-16 March 2012 at Bangkok, Thailand.

          Narawut Pluembumrer, Kanokorn Hussaro, Joseph Khedari, and Sombat Teekasap (2012). Potential Study of Bio-Oil Production from Agriculture Residues by Mean of Induction Pyrolysis. 3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03), 14-16 March 2012 at Bangkok, Thailand.

Naphon Keanoi, Kanokorn Hussaro, Joseaph Khedsri, and Sombat Teekasap (2012). Anaerobic Co-digestion of Cow Dung and Biomass Residues for Rural house Hold. 3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03), 14-16 March 2012 at Bangkok, Thailand.

         Kanokorn Hussaro, Magnus Frohling, Frederik Trippe (2011). Analysis of Costs Estimation for Biomass to Liquid (BtL) Production in Southern Thailand. 6th International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies. 25-28 May 2011 at Hat Yai, Thailand.

        Dr. Kanokorn Hussaro, Assc. Dr. Sombat Teekasapม Nisakorn Somsuk (2011). Synthesis of Zeolite A from By-Product of Aluminum Etching Process: Effects of Reaction Temperature and Reaction Time on Pore Volume. American Journal of Environmental Science 7(1): 35-42.

Magnus Frohling, Frederik Trippe, Kanokorn Hussaro, Frank Schultmann (2010). A Techno-Economic Assessment of a Second Generation Biofuel Concept for Southern Thailand. 5th GMSARN International Conference on Sustainable Development and Climate Change: Challenges and Opportunity in GMS, 17-19 November 2010, Luang Prabang, Laos.