Category: งานศูนย์บริการวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ “คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดราคาในการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานกองสุขาภิบาลอาหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ “คณ …

Continue reading

การอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน”

การอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิ …

Continue reading

Continue reading

จัดหลักสูตรการอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ศูนย์บริการวิชาการประจำค …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่าง

ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริกา …

Continue reading

ตารางการอบรมและขั้นตอนการสมัคร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

สมัครที่โพสต์นี้ได้เลยค่ะ ตารางการอบรมและขั้นตอนการสมัค …

Continue reading

การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2 …

Continue reading

*ประกาศเลื่อนการอบรมทุกหลักสูตรเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2564 (เนื่องจากผู้สมัครไม่เพียงพอในการเปิดอบรม)

**ประกาศเลื่อนการอบรมทุกหลักสูตรเป็นวันที่ 27 มีนาคม 25 …

Continue reading

ลงพื้นที่วางแผนการดำเนินโครงการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก

การดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่ …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 คณ …

Continue reading

Continue reading