ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 18 มกราคม 2563ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล