ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาแปรรูปอาหารฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาแปรรูปอาหาร ร่วมกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลิตภัณฑ์คือ shrimp stick ในโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น ช่วงที่ 1 (ESP: Entrepreneur Startup Program) CAMP #1 ซึ่งโครงการจัดระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม และวันที่ 18-19 มกราคม 2563ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีความยินดีกับน้องๆ คนเก่งด้วยค่ะ 👏