การอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน”

การอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน”
ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ณ ชั้น 9 ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี