ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563

🎉 วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท BSA จำกัด : 7-11, Amazon, ฮั่วเซงฮง จำนวน 2 รุ่น ณ ไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 🥗🍣🥬🥘🍍🍉
#สุขาภิบาลอาหาร #มทร.รัตนโกสินทร์