ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ. ดร. กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัทบิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแลนซ์ จำกัด จำนวน 2 รุ่น จัดโดยศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร