ขอแสดงความยินดีกับ “คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดราคาในการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานกองสุขาภิบาลอาหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

🎉🎉 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ “คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดราคาในการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานกองสุขาภิบาลอาหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565