โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วย ดร.กิติยา สุเหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารได้ผ่านการอบรมตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 26909 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี