โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นหนองตาแต้ม (ตำบลหนองตาแต้ม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นตำบลหนองตาแต้ม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ และทางด้านการตลาด ให้ความรู้และเทคนิคแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ไร่สุรพัศ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรีเป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้