ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และระบบและกลไกกาบริหารจัดการหลักสูตรงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรายุทธ เนียนกระโทก (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน) ดร.วีรอร อุดมพันธ์ (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภาณ์ (อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์) และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี