ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Temasek Foundation International Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program 2022 (TF-SCALE 2022))

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Temasek Foundation International Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program 2022 (TF-SCALE 2022))
จึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวผ่าน Google Form ที่ shorturl.at/noqyz ภายในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
2. ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง A411 ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
หากนักศึกษาไม่รายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์