โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  (ตอน ค่ายวิทย์ จิตอาสา พัฒนาทักษะการคิด)
เพื่อส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียน เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับโลกปัจจุบันนักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ชีววิทยา (พืช เต่าทะเล) สกัด DNA จากหอมแดง นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทำกิจกรรมจิตอาสากับเต่าทะเล กิจกรรมบ้านดิน การทำ Em ball บำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน และกิจกรรมสมุนไพร เตาเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้