อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนจากร้านอาหารชั้นนำ ทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์