จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

🎉วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบุคคลภายนอก, บริษัท Tim Hortons และร้านอาหาร ณ ห้อง 26909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์
#มทร.รัตนโกสินทร์ #ผู้สัมผัสอาหาร