ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational ; The coffee club, Swensen, The pizza company, DQ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 รุ่น ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร