เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนตุลาคม 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน รอบวันที่ 18 ตุลาคม 2563
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน https://forms.gle/33VQukNPGLYgvFvg7
2. แจ้งชำระเงิน และรายละเอียดการออกใบเสร็จ
แจ้งชำระเงิน https://forms.gle/af4nqQih7BmFcAPa8
3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงิน
–กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และปากกา หรือดินสอ มาในวันอบรม
–หากผู้เข้ารับการอบรมไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด ขอเลื่อนการอบรมโดยจะแจ้งผ่านทางหน้าเพจ (คืนเงินให้หากไม่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในรอบถัดไป)
–ไม่คืนเงินทุกกรณี หากผู้สมัครไม่มาอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
สอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ปิ่นอนงค์ (อ.ปิ่น) 086-346-6615, อ.ดร.อาภาพร (อ.ส้ม) 081-948-3195
มี In-house training ให้กับบริษัทที่สนใจ