“โครงการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร”ห้กับบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟุ้ดเชน จำกัด (CPF restaurant and food chain co.,ltd) จำนวน 2 รุ่น

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดงานในพิธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวรายงานและต้อนรับ คุณมนตรี สวาทพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, คุณกฤษธร หงส์นฤชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณวัฒนา บุตรสอง ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจห้าดาว และทีมเจ้าหน้าที่ ในการอบรม “โครงการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟุ้ดเชน จำกัด (CPF restaurant and food chain co.,ltd) จำนวน 2 รุ่น
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ณ ห้อง 26909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์