โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62

โครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62 เนื่องจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโครงการนี้มีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องเข้ารับการอบรมทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยมีผศ.ดร.กฤชนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา