ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับ AEON Thailand จำกัด (Max Value) จำนวน 2 รุ่น

ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับ  Thailand จำกัด (Max Value) จำนวน 2 รุ่น ณ สำนักงานใหญ่ AEON Thailand กรุงเทพมหานคร