ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563
ตอนค่ายวิทย์จิตอาสา
ณ ตำนานป่า รีสอร์ท อำเภอเมือง และสะพานรักษ์แสม ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
#จัดโดยศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างสร้างกิจกรรมสำหรับนักเรียนให้เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยากรรับเชิญจากกลุ่ม ปตท.เคมิคอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาแพทย์ศิริราช
และวิทยากรจากเทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ค่ายวิทย์จิตอาสาสำหรับนักเรียนรอบนี้ นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เชิงเคมี ชีววิทยา และฝึกทักษะทางด้านวิศวกรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
ได้รับเกียรติเปิดโครงการโดยดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี ปิดโครงการโดยอาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หัวหน้าโครงการ)