ประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารเมื่อวันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิฒก์ อธิการบดี มอบหมายนางสาวนลินี แสงอรัญ รองอธิบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ภายใต้
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบงกชรัตน C ชั้น 2โรงแรมรอยัลริเวอร์ (The Royal River Hotel) กรุงเทพมหานคร