ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล

ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล

Dr. Pinanong Tanikkul

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 26609 

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441  6000 ต่อ 2630
อีเมล : pinanong.tan@rmutr.ac.th

ประวัติการศึกษา :

  • ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำเร็จการศึกษา ปี 2550
  • ปริญญาตรี (ส.บ.) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สำเร็จการศึกษา ปี 2552
  • ปริญญาโท (วท.ม.)  สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำเร็จการศึกษา ปี 2553
  • ปริญญาเอก (ปร.ด.)  สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สำเร็จการศึกษา ปี 2560
ความเชี่ยวชาญ :

  • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • การควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ ดิน และสารอันตรายในสิ่งแวดล้อม
  • การบำบัดน้ำเสีย
  • พลังงานชีวภาพ
  • เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ (Microbial fuel cell)
  • พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ :

หัวข้อโครงการวิจัย : โครงการวิจัย

 

 

ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  :

Tanikkul, P, Boonyawanich, S and Pisutpaisal, N. Production of methane from ozonated palm oil mill effluent, International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44 (56) pp. 29561-29567.

Tanikkul, P, Boonyawanich, S and Pisutpaisal, N. Bioelectricity recovery and pollution reduction of distillery wastewater in air-cathode SCMFC, International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44(11), pp. 5481-5487.

Tanikkul, P, Juntarakod, P and Pisutpaisal, N. Optimization of biohydrogen production of palm oil mill effluent by ozone pretreatment, International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44(11) pp. 5203-5211.

Tanikkul, P, Boonyawanich, S and Pisutpaisal, N. Ozonation aided mesophilic biohydrogen production from palm oil mill effluent, International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44(11) pp. 5182-5188.

Tanikkul, P, Boonyawanich, S, He, M and Pisutpaisal, N. Thermophilic biohydrogen recovery from palm oil mill effluent, International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44(11) pp. 5176-5182.

Tanikkul, P and Pisutpaisal, N. Membrane-less MFC based biosensor for monitoring wastewater quality, International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43(1), 483-489.

Bhandasak, T, Ponchumni, P, Tanikkul, P, Sawasdee, V and Pisutpaisal, N. Polyhydroxyalkanoates (PHAs) Production from Fatty Acids of Palm Oil using Pseudomonas fluorescens TISTR 358The Journal of Industrial Technology, 2018, 14(3), pp. 1-14.

Thitirattanaus, S, Teansantie, S, Tanikkul, P, Boonyawanich, S and Pisutpaisal, N. Production of Polyhydroxyalkanoates Bioplastic from Palm Oil using Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287The Journal of Industrial Technology, 2018, 14(2), pp. 14-37.

Tanikkul, P, Boonyawanich, Juntarakod, P and Pisutpaisal, N. Geographic information system for biogas production system at industrial-scale in Thailand. Nakhon Phanom University Journal, 2017, 2(1), pp. 43-51.

Chanthoom, K, Tanikkul, P, Sirikukpoka, U and Pisutpaisal, N. Ethanol Production from Biodiesel Derived Crude Glycerol by Enterobacter Aerogense, Chemical   Engineering Transactions, 2016, 50, pp. 211-216.

Tanikkul, P, Phalakornkule, C, Champreda, V and Pisutpaisal, N. Comparative Granular Characteristics of Mesophilic and Thermophilic UASB Producing Biogas from Palm Oil Mill Effluent, Chemical Engineering Transactions, 2016, 50, pp. 205-210.